WAT DOEN WE?

WAT DOEN WE?

We hebben een aantal hoofdtaken zoals belangenbehartiging, het bieden van een inspirerend netwerk, het voorzien in facilitaire zaken en het promoten van het begrip ‘groepsaccommodaties’.

 

Belangenbehartiging

Algemene belangenbehartiging voor en vanuit onze sector vinden we van groot belang en daarom vullen we deze als volgt in:

 • Politieke lobby / behartigen van de belangen van Groepsaccommodaties Nederland bij provinciale en landelijke overheden; bijv.: de CAO-Recreatie, toeristenbelasting, ruimtelijke ordening, internetveiligheid en legionella- en brandpreventie
  • Thema’s bepalen we mede o.b.v. inbreng van leden.
  • Per thema zoeken we aansluiting bij bestaande belangenorganisaties.
  • Individuele leden kunnen lokale standpunten innemen in overleg met/namens Groepsaccommodaties Nederland
 • (Algemeen) Ondernemersadvies
  • Over bijv. contracten, arbeidsvoorwaarden, wet- en regelgeving, bestemmingsplanadvies
  • Er wordt een lijst aangelegd van betrouwbare adviseurs op deelgebieden
  • Uitgangspunt hierbij is: eerste info & advies is gratis, verdere juridische ondersteuning tegen collectief Groepsaccommodaties Nederland-uurtarief
  • Samenwerking wordt gezocht met adviseurs, brancheorganisaties en vakbladen
 • Collectieve regelingen
  • Geen collectiviteit, want dat impliceert dat elke groepsaccommodatie verplicht deelneemt

Uitgangspunt bij de werkwijze van Groepsaccommodaties Nederland is de actieve inbreng van leden onder het motto ‘Samen werkt, samen inspireert’.

 

Inspirerend netwerk en projecten

Tijdens diverse bijeenkomsten (netwerk- en inspiratiesessies, groepsreis, bedrijfsbezoeken, jaarbijeenkomst, e.d.) kunnen collega-ondernemers elkaar ontmoeten voor uitwisseling van kennis en ervaring. Daarnaast kunnen ondernemers elkaar ‘voeden’ via een besloten Facebookgroep, een kennisbank of door het gezamenlijk optrekken in een project.

Onze leden vinden afstemming en samenwerking met (regionale) samenwerkingsverbanden een belangrijk onderwerp. Daarnaast worden ‘kansen en bedreigingen voor groepsaccommodaties’, ‘trends en ontwikkelingen in de leisuremarkt’, ‘uitwisseling van kennis en ervaring’ en ‘marketing/promotie’ als belangrijk aangegeven. Deze onderwerpen zijn daarom leidend voor onze programmering.

 

Strategische visie – Marktonderzoek

Groepsaccommodaties Nederland staat voor het promoten van het begrip ‘groepsaccommodaties’. Om de belangen van de sector goed te kunnen benoemen is het belangrijk om de sector goed in beeld te brengen en op basis daarvan een toekomstbeeld te schetsen. Daar is (continu) onderzoek voor nodig incl. een vertaalslag naar een visie.

In 2018 hebben we  hiervoor een marktonderzoek laten uitvoeren door CELTH, waarin de NHTV en Hogeschool Stenden samenwerken. Het onderzoek heeft zich o.a. op kennis van vraag (van groepen) en aanbod (van groepsaccommodaties), imago en branding van de sector en het ontwikkelen van kengetallen gericht. Bij dit onderzoek zijn ondernemers en samenwerkingsverbanden van groepsaccommodaties actief betrokken. De deelnemers van Groepsaccommodaties Nederland beschikken zo over bruikbare en actuele informatie. Indien gewenst kan de informatie ook inzicht verschaffen aan stakeholders.

 

Marketing

Marketing blijkt een zeer belangrijk item te zijn bij groepsaccommodatie-ondernemers. Met de Stichting Marketing Groepsaccommodaties wordt nagedacht over de rol van de branche-organisatie bij het vermarkten van groepsaccommodaties, waarbij een landelijk boekingsplatform in samenwerking met de regionale samenwerkingsverbanden wordt nagestreefd. In augustus 2018 is hiervoor door Stichting Marketing Groepsaccommodaties in samenwerking met UwBoeking.com het boekingsplatform ElkeGroep.nl opgestart.